اعضاء هیأت مدیره

مسعود شهامت

مسعود شهامت

رئیس هیأت مدیره
محمد حسین مدنی

محمد حسین مدنی

نایب رئیس هیأت مدیره
علی ضامنی آتنی

علی ضامنی آتنی

عضو هیأت مدیره و خزانه دار
علی صادقی

علی صادقی

عضو هیأت مدیره
سعید درویشی

سعید درویشی

عضو هیأت مدیره
محرم کریمی

محرم کریمی

دبیر کانون
غلیرضا رحمتی

غلیرضا رحمتی

رئیس کمیته فنی
قاسم شهبازی

قاسم شهبازی

بازرس اصلی

میلاد قطب زاده

میلاد قطب زاده

عضو علی البدل هیأت مدیره
علی اصغر درویش

علی اصغر درویش

بازرس علی البدل
محمد هاشم حکیمی میبدی

محمد هاشم حکیمی میبدی

عضو علی البدل هیأت مدیره