ضیافت شام کانون سراسری بتن ایران با حضور مشارکت کنندگان در برگزاری نمایشگاه