روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۹/۶ از ساعت ۱۱ تا ۱۴ جلسه مشترک هیات مدیره کانون سراسری بتن آماده و هیات مدیره انجمن بتن ایران .

روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۹/۶ از ساعت ۱۱ تا ۱۴ جلسه مشترک هیات مدیره کانون سراسری بتن آماده و هیات مدیره انجمن بتن ایران .