دیدار با بازدیدکنندگان از کشور ترکیه و تبادل نظر درباره شرکت در نمایشگاه آبان ماه صنعت بتن آماده کشور ترکیه در استانبول

دیدار با بازدیدکنندگان از کشور ترکیه و تبادل نظر درباره شرکت در نمایشگاه آبان ماه صنعت بتن آماده کشور ترکیه در استانبول