بازدید اعضای هیات مدیره کانون و پیشکسوتان صنعت بتن آماده از غرفه های اواین نمایشگاه صنعت بتن آماده و قطعات بتنی و صنایع وابسته ایران

بازدید اعضای هیات مدیره کانون و پیشکسوتان صنعت بتن آماده از غرفه های اواین نمایشگاه صنعت بتن آماده و قطعات بتنی و صنایع وابسته ایران