دومین جلسه کمیته سیمانِ انجمن علمی بتن

دومین جلسه کمیته سیمانِ انجمن علمی بتن تحت مدیریت آقای مهندس رحمتی و با حضور آقایان دکتر یاوری معاون هلدینگ سیمان غدیر ، دکتر ثابتی معاون هلدینگ غدیر ، دکتر چهرگانی مدیر عامل سیمان پیوند گلستان ، مهندس عظیمی مدیرعامل شرکت آرتا اردبیل ، دکتر شایسته مدیر فروش سیمان نیزار ، دکتر تدین از انجمن علمی بتن ، مهندس رئیس قاسمی از مرکز تحقیقات راه و مسکن ، دکتر ذوالفقار نسب از انجمن علمی بتن ، مهندس مجتبوی از سازمان ملی استاندارد ایران ، دکتر بدرلو عضو شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور ، دکتر قنبری از قرارگاه خاتم الانبیا ، دکتر محمود خانی از سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور ، مهندس دهقانی از سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ، مهندس قربانی از سیمان مازندران ، مهندس صالحی از شرکت تحقیق و توسعه سیمان آبیک ، مهندس عابدی از سیمان فیروزکوه ، مهندس رنجبران از سیمان کردستان ، مهندس تاجیک کارشناس سیمان ، مهندس رفیعی کارشناس سیمان ، مهندس نیکبخت از سیمان اصفهان ، مهندس بهفر از سیمان درود ، خانم دکتر حسینی از سیمان درود و سرکار خانم مهندس اسگرو از سیمان سامان غرب تشکیل و در مورد برنامه آینده کمیته سیمان و همکاری متقابل صنایع بتن آماده و سیمان مباحث مفید و موثری انجام شد .