عکسهای سمینار روزملی بتن در هتل المپیک اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

عکسهای سمینار روزملی بتن در هتل المپیک اردیبهشت ماه ۱۴۰۲