سمینار دو روزه آموزشی واکاوی فنی فاجعه متروپل توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در دانشگاه تربیت مدرس .

سمینار دو روزه آموزشی واکاوی فنی فاجعه متروپل توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در دانشگاه تربیت مدرس .