تجلیل از پیشکسوتان صنعت بتن آماده کشور در اولین سمینار روز بتن آماده در هتل المپیک

تجلیل از پیشکسوتان صنعت بتن آماده کشور در اولین سمینار روز بتن آماده در هتل المپیک