امضا تفاهم نامه همکاری بین سیمان داراب و انجمن بتن آماده فارس و کانون سراسری بتن آماده در حاشیه سمینار روز ملی بتن آماده

امضا تفاهم نامه همکاری بین سیمان داراب و انجمن بتن آماده فارس و کانون سراسری بتن آماده در حاشیه سمینار روز ملی بتن آماده