اختتامیه سمینار روزملی بتن در هتل المپیک اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

اختتامیه سمینار روزملی بتن در هتل المپیک اردیبهشت ماه ۱۴۰۲