جلسه مشترک کانون و سازمان نظام مهندسی

جلسه دبیر کانون آقای محرم کریمی با دکتر شکیب ریاست سازمان نظام مهندسی کشور و دکتر کریمی آنچه ریاست سازمان نظام مهندسی تهران و دکتر شکرچی زاده ریاست انجمن بتن ایران و مهندس علیرضا رحمتی عضو هیات مدیره انجمن بتن ایران و رییس کمیته فنی کانون…