جلسه مشترک کانون سراسری و سیمان آرتا اردبیل و کارخانجات بتن آماده استان اردبیل در شهراردبیل

جلسه مشترک کانون سراسری و سیمان آرتا اردبیل و کارخانجات بتن آماده استان اردبیل در شهراردبیل