جلسه مشترک کانون سراسری بتن آماده با چند تن از تولید کنندگان بتن آماده استان زنجان در شهر زنجان

جلسه مشترک کانون سراسری بتن آماده با چند تن از تولید کنندگان بتن آماده استان زنجان در شهر زنجان