جلسه مشترک کانون سراسری بتن آماده با تولیدکنندگان بتن آماده استان آذربایجان شرقی در شهر تبریز

جلسه مشترک کانون سراسری بتن آماده با تولیدکنندگان بتن آماده استان آذربایجان شرقی در شهر تبریز