جلسه مشترک کانون سراسری بتن آماده وتعدادی از تولیدکنندگان بتن آماده استان کردستان

جلسه مشترک کانون سراسری بتن آماده وتعدادی از تولیدکنندگان بتن آماده استان کردستان