جلسه مشترک کانون سراسری بتن آماده با تولید کنندگان بتن آماده و قطعات بتنی و استان بوشهر در شهر بوشهر برگزار شد .

جلسه مشترک کانون سراسری بتن آماده با تولید کنندگان بتن آماده و قطعات بتنی و استان بوشهر در شهر بوشهر برگزار شد .