جلسه مشترک کانون سراسری بتن آماده و تولیدکنندگان بتن آماده استان آذربایجان غربی در شهر ارومیه

جلسه مشترک کانون سراسری بتن آماده و تولیدکنندگان بتن آماده استان آذربایجان غربی در شهر ارومیه