جلسه مشترک تولیدکنندگان بتن آماده استان همدان و نمایندگان سیمان کردستان و کانون

جلسه ای که با حضور تولید کنندگان بتن آماده استان همدان و نمایندگان سیمان کردستان و دبیر کانون به نمایندگی از طرف کانون برگزار شد ، ضمن مباحث بسیار خوب در مورد مسائل مبتلا به صنف بتن آماده ، تفاهم نامه مشترک بین انجمن همدان ، سیمان کردستان و کانون امضا و مبادله شد .