جلسه مشترک انجمن بتن آماده استان مرکزی با دبیر کانون سراسری

جلسه مشترک انجمن بتن آماده استان مرکزی با دبیر کانون سراسری