جلسه دبیر کانون آقای محرم کریمی با دکتر شکیب ریاست سازمان نظام مهندسی کشور

جلسه مشترک کانون و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و انجمن بتن ایران با حضور آقای دکتر شکیب رییس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و آقای دکتر شکرچی زاده رئیس محترم انجمن بتن ایران و آقای دکتر کریمی آنچه رییس محترم سازمان نظام مهندسی استان تهران و آقای مهندس رحمتی رییس کمیته فنی کانون و آقای کریمی دبیر کانون در مورد تشریک مساعی در مورد روز ملی بتن آماده و همچنین تعیین خط مشی همکاری های آینده با هدف ارتقا کیفیت بتن آماده ،