جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه کانون سراسری بتن آماده ۱۴۰۱/۰۸/۲۹

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه کانون سراسری بتن آماده ۱۴۰۱/۰۸/۲۹