میزگرد تخصصی و حرفه ای تدوین نقشه راه برای ارتقای تعامل بین ارکان تولید و اجرای بتن در دهه پیش رو

میزگرد تخصصی و حرفه ای تدوین نقشه راه برای ارتقای تعامل بین ارکان تولید و اجرای بتن در دهه پیش رو