اولین مجمع کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی تولید کنندگان بتن آماده و قطعات بتنی

۲۹ آذر ماه سال ۹۷

اولین مجمع کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی تولید کنندگان بتن آماده و قطعات بتنی